Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Overeenkomst") bevatten de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de socialsparrow.agency-website ("Website" of "Service") en alle gerelateerde producten en services (gezamenlijk "Services"). Deze Overeenkomst is juridisch bindend tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en deze Website-exploitant ("Operator", "wij", "ons" of "onze"). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om deze entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" zullen verwijzen aan een dergelijke entiteit. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u deze overeenkomst niet te accepteren en mag u geen toegang krijgen tot en gebruik maken van de Website en Diensten. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website en services, erkent u dat u de voorwaarden van deze overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. U erkent dat deze Overeenkomst een contract is tussen u en de Operator, ook al is het elektronisch en niet fysiek door u ondertekend, en het regelt uw gebruik van de Website en Diensten.

Inhoudsopgave

1. Links naar andere bronnen
2. Intellectuele eigendomsrechten
3. Beperking van aansprakelijkheid
4. Vrijwaring
5. Wijzigingen en aanvullingen
6. Aanvaarding van deze voorwaarden
7. Contact met ons opnemen

Links naar andere bronnen

Hoewel de website en services kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele applicaties, enz.), impliceren we niet, direct of indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of affiliatie met een gekoppelde bron, tenzij specifiek vermeld hierin. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij bieden geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun bronnen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke bron waartoe u toegang krijgt via een link op de Website zorgvuldig te lezen. Het doorlinken naar andere externe bronnen is op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

"Intellectuele-eigendomsrechten" betekent alle huidige en toekomstige rechten verleend door de wet, gewoonterecht of billijkheid in of met betrekking tot auteursrechten en verwante rechten, handelsmerken, ontwerpen, patenten, uitvindingen, goodwill en het recht om te vervolgen wegens mishandeling, rechten op uitvindingen, gebruiksrechten en alle andere intellectuele-eigendomsrechten, in elk geval geregistreerd of niet-geregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen en rechten om aan te vragen en te worden toegekend, rechten om aanspraak te maken op voorrang, dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming en alle andere resultaten van intellectuele activiteit die nu of in de toekomst bestaan of zullen bestaan in enig deel van de wereld. Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom aan u over dat eigendom is van de Operator of derden, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij de Operator. Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de Website en Diensten, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Operator of zijn licentiegevers. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de Website en Services kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van de Website en Diensten verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van de Operator of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen de Operator, zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve, dekkings- of gevolgschade ( inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, inkomsten, verkopen, goodwill, gebruik van inhoud, impact op het bedrijf, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen) ongeacht de oorzaak, onder elke aansprakelijkheidstheorie, inclusief, maar niet beperkt tot contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke verplichtingen, nalatigheid of anderszins, zelfs als de aansprakelijke partij op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van de Operator en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt tot een bedrag van niet meer dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk in contanten zijn betaald. door u aan de Operator gedurende de voorafgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als dit rechtsmiddel u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of het falen van het essentiële doel ervan.

Beperking van aansprakelijkheid

U stemt ermee in om de Operator en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, opgelopen in verband met of voortvloeiend uit enige beschuldigingen, claims, acties, geschillen of eisen van derden tegen een van hen als gevolg van of met betrekking tot uw Inhoud, uw gebruik van de Website en Diensten of enig opzettelijk wangedrag van uw kant.

Wijzigingen en aanvullingen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Services op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene Overeenkomst, tenzij anders aangegeven. Als u de website en services blijft gebruiken na de ingangsdatum van de herziene overeenkomst (of een andere op dat moment gespecificeerde handeling), geeft u aan dat u instemt met die wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en services. Dit algemene voorwaardenbeleid is tot stand gekomen met behulp van WebsitePolicies.com

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten heeft met betrekking tot deze Overeenkomst, raden we u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:

https://socialsparrow.agency/contact/

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2023